Skip to content Skip to footer

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.biblioteka.kleszczow.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.biblioteka.kleszczow.pl.

 • Data publikacji strony internetowej: 
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

• część z opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego (mają one charakter promocyjny i nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań)
• brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne
• brak opisu tekstowego modułu wyszukiwania informacji dla osób niepełnosprawnych
• niektóre linki prowadzące do materiałów na innych stronach/podstronach nie zawierają treści tekstowej, którą mogą odczytać programy dla niepełnosprawnych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Violetta Kacperek.
 • E-mail: biblioteka@kleszczow.pl
 • Telefon: 44 731 36 54

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Wójt Gminy Kleszczów

„Nazwa organu odwoławczego” oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Gminna Biblioteka Publiczna w Kleszczowie, ul. Sportowa 8

• Biblioteka mieści się w obiekcie Solpark-Kleszczów. Obiekt jest dostosowany do poruszania się wózkami. Zarówno wejście główne do budynku jak i wejście do części sportowej dostępne jest z poziomu terenu (poziom podłogi równy poziomowi terenu przy budynku).
• Drzwi wejściowe do budynku (główne i do części sportowej) otwierają się automatycznie.
• Budynek wyposażony jest w windy, posiadają oznaczenia w alfabecie Braille’a. Na każdym poziomie znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
• W pomieszczeniu biblioteki nie ma oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji są w formie tablic informacyjnych i znaków.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
• Do budynku i pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
• Na parkingu przylegającym do obiektu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

2. Filia Biblioteczna w Łękińsku, ul. Szkolna 2

• Biblioteka mieści się w budynku administrowanym przez GOK, na pierwszym piętrze.
• Wejście do budynku wyposażone jest w platformę dla wózków, w budynku jest winda dla niepełnosprawnych, brak drzwi otwieranych automatycznie.
• W bibliotece nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji są w formie tablic informacyjnych i znaków.
• W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego
• Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem
• Na parkingu przylegającym do obiektu wyznaczono miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

3. Filia Biblioteczna w Żłobnicy 26

• Biblioteka mieści się w budynku administrowanym przez GOK, budynek jest parterowy
• Wejście do budynku ma podjazd, brak drzwi otwieranych automatycznie.
• W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.
• Oznaczenia dróg ewakuacyjnych, instrukcje z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji są w formie tablic informacyjnych i znaków.
• W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej.
• Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
• Do pomieszczeń biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
• Na parkingu przylegającym do obiektu nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Deklaracje wedle uznania

Strona i jej podstrony posiadają następujące ułatwienia:
• system nagłówków
• podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
• możliwość powiększenia wielkości tekstu na stronie
• responsywność strony

Odwiedziny

N/A
Główna Placówka w Kleszczowie

Możesz do nas przyjść w godzinach:

poniedziałek-piątek 8:00-18:00

sobota 8:00-16:00

Filia Biblioteczna w Łękińsku

Możesz do nas przyjść w godzinach:

wtorek 11:00-18:00

piątek 11:00-18:00

Filia Biblioteczna w Żłobnicy

Możesz do nas przyjść w godzinach:

poniedziałek 10.00-18.00

środa 10.00-18.00

Created by 4Ever Solutions © 2024

Skip to content